یانون دیزاین ... yanondesign

نگاهی روزانه به طراحی و هنر
نشریه‌ی ‌الکترونیکی روزانه؛ جسـتاری در هـنر و طـراحی
مشترک روزنامه یانون‌دیزاین شوید
پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، ایمیل دریافتی را تایید نمایید.
تبلیغات

بلا رُبا

نعل اسب به آهن‌ربای U شکل نزدیک می‌شد؛ نزدیک و نزدیک‌تر.
آهن‌ربای U شکل گفت، دور شو! نزدیک نیا! نمی‌خواهم ببینمت! اما نعل اسب هم‌چنان پیش می‌آمد. نعل اسب به آهن‌ربای U شکل که رسید٬ آرام گرفت؛ و از حرکت بازایستاد. آهن‌ربا از نعل اسب پرسید: دوستم داری؟
نعل اسب پاسخ داد: معلوم نیست؟! آهن‌ربا گفت: پس خودت را آماده کن!
نعل اسب: برای چه؟!
دستی نعل اسب را جدا کرد؛ و برد. در حالی که نعل اسب ناباورانه آهن‌ربا را نگاه می‌کرد، صدای برخورد اجسامی سخت با سطح آهنی کوچک و U شکلی به گوش می‌رسید.

۳۱ مطلب با موضوع «article» ثبت شده است

وقتی جلوه‌های ویژه سینما را می‌بلعد

شنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۰۲:۱۳ ب.ظ

ترنسفورمرز 3؛ وقتی جلوه‌های ویژه سینما را می‌بلعد
یانون‌دیزاین -
صادق لطفی زاده (دانش‌جوی کارشناس معماری؛ دانش‌گاه هنر)
----------

نویسنده در این یادداشت با طرح جای‌گاه جلو‌ه‌های ویژه در وضعیت کنونی سینمای جهان و طرح احتمال‌های گوناگون برای آینده‌ی رویه‌ی رشد جلوه‌های ویژه در عرصه‌ی سینما، جهان آینده را از آن سینما می داند و روزگاری را تصور می کند که سهم "دیدن" در زندگی بشر بیش از "خواندن" و حتی "تجربه کردن" باشد. یادداشت یادداشتی دوستانه است که با هم‌فکری قرار بر طرح مساله دارد و همان گونه که نویسنده خود نیز معترف است قرار بر پاسخ‌گویی یا نتیجه گیری روشن ندارد.

  • صادق لطفی زاده