یانون دیزاین ... yanondesign

نگاهی روزانه به طراحی و هنر
نشریه‌ی ‌الکترونیکی روزانه؛ جسـتاری در هـنر و طـراحی
مشترک روزنامه یانون‌دیزاین شوید
پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، ایمیل دریافتی را تایید نمایید.
تبلیغات

دوباره یانون‌دیزاین

قریب به نه ماه از آخرین پست انتشاری یانون‌دیزاین می‌گذرد! و دقیق‌تر قریب به یک سال از کم فعالیت‌ شدن و خسته‌ شدن یانون‌دیزاین!

یانون‌دیزاین تا پیش از این یک سال، با جامعه بزرگ و علاقه‌مندی از حوزه طراحی ، معماری و هنر آمیخته شده بود. خیلی‌ها در سال‌های ۸۶ که فقط به فرستادن ایمیل‌های گاه‌به‌گاه دیزاین به صندوق ایمیلی معدودی از دوستان ورودی ۸۵ دانش‌گاه هنرم مشغول بودم تا همین آغاز سال ۹۶ ، کم کم روزانه با ایمیل روزنامه یانون‌دیزاین، سیر اینترنتی خودشان در جهان هنر و طراحی را شروع می‌کردند. خیلی‌ها ابراز لطف فراوانی را در این سال‌ها به تیم فعال یانون‌دیزاین ابراز کرده‌اند و همین خیلی‌ها و بسیاری که منتقدانه و تیزبین همیشه ما را مدنظر داشتند، عمده انرژی و انگیزه پیش‌برد حرکت یانون‌دیزاین بودند. 

واقعیت آن است که مسائلی شخصی برای یک‌سالی این حرکت را متوقف کرد... اما عمده انگیزه‌ای که این سال‌ها پشت یانون‌دیزاین بود و اتفاقات خوبی که پیرامون آن در سال‌های گذشته افتاده بود مانع آن می‌شد که به کل یانون‌دیزاین را فراموش کنیم....

ما به امید خدا از امروز یعنی ابتدای اردی‌بهشت ۹۷ دوباره با انگیزه شروع خواهیم کرد. با هم از جهان هنر و طراحی خواهیم دید.... روزانه و پابه‌پای تحولاتی که در پیرامون‌ ماست.

معماری و راز جاودانگی / کریستوفر الکساندر

پنجشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۲، ۰۸:۳۰ ب.ظ
علی‌ حاجی‌اکبری: چرا بناهای کهن را بسیار دوست داریم؟ چرا در یک خانهﻱ روستایی که سازندگان‌ش architect  هم نبودهﺍند، احساس خوبی داریم؛ احساسی که شاید در خانهﺍی طراحی معماران معروف نداشته باشیم. چرا در برخورد با بعضی بناها احساس خوبی داریم؟ کوچکﺗرین واحد سازنده(اتم)ﻱ دنیای ما چیست؟ اتم؟ ذرات زیراتمی؟ مجموعهﺍی از روابط و نسبتﻫﺎ؟ الگوها؟ الگو چیست؟ زبان چیست؟ زبان الگو چیست؟ یک چیز چه زمانی زنده ﻣﻰشود؟ آیا میﺗﻮان بنایی، محلهﺍی یا شهری زنده ساخت؟ چگونه؟
آیا زبان الگوها ﻣﻰتواند به زنده شدن دنیای ما کمک کند؟ چگونه؟ چگونه ﻣﻰتوان به زنده بودن یک الگو یا یک زبان الگو پی برد؟ چگونه ﻣﻰتوان الگوهای زنده را کشف کرد؟ آیا ﻣﻰتوانیم از احساسمان برای کشف الگوهای زنده کمک بگیریم؟ آیا احساس قابل اعتماد است؟ آیا با سیستم مدولر ﻣﻰتوان بنا یا شهری زنده ساخت؟ چگونه باید بنایی با طرح زنده را، ساخت؟
کریستوفر الکساندر ﻣﻰگوید.
معماری و راز جاودانگی ؛ راز بی‌زمان ساختن،
عنوان بسیار جذابی دارد؛ برای انسان؛ که به خاطر جاودانه‌گی، به زمین ﻣﻰآید؛ و در جست و جوی چشمهﻱ آب حیات تا اعماق تاریکﺗﺮین غارهای جهان سفر ﻣﻰکند. این کتاب از نخستین‌هایی‌ست که به روش طراحی  ﻣﻰپردازد. کریستوفر الکساندر، استاد معماری دانش‌گاه کالیفرنیا در برکلی، در زمینهﻯ طراحی زبان خودش را دارد و البته صاحب نظر است. در این کتاب، پس از مقدماتی دربارهﻯ «الگوها»، «زبان الگو» و «الگوهای زنده» و معرفی این مفاهیم، به قسمت حساس ماجرا ﻣﻰرسیم؛ جایی که آقای الکساندر در مورد روش طراحی و ساخت خود سخن ﻣﻰگوید.
در طول مطالعهﻯ این کتاب، متوجه مفهومﻫﺎیی شدم، که در نظریهﻯ طراحی وی نقش مهمی بازی ﻣﻰکنند؛
از جمله زبان؛ توجه کنید که زبان تشکیل شده است از مجموعهﺍی از واﮊهﻫﺎ؛ و قواعدی که امکان ترکیب این واﮊهﻫﺎ را به منظور رسیدن به ساختﻫﺎی معنادار فراهم ﻣﻰکند. زبان مفهوم بسیار بسیار مهمی است؛ دست کم نگیریدش.
مفهوم دیگر، اتم یا کوچکﺗﺮین ذرهﻯ سازندهﻯ هستی است. زمانی تصور ﻣﻰشد اتم این نقش را به عهده دارد؛ بعد فهمیدیم خود اتم از ذرات کوچکﺗﺮی ساخته شده؛ ذراتی که آنﻫﺎ هم تجزیهﭘﺬیرند؛ و این روند تجزیهﻯ ذرات، تا کجا ادامه دارد؟! خدا ﻣﻰداند. الکساندر ﻣﻰگوید نقش اتم را ذرهﻯ خاصی به عهده ندارد؛ این الگوها هستند که در نهایت جهان ما را ﻣﻰسازند؛ خود اتمﻫﺎ، الکترونﻫﺎ، پروتونﻫﺎ و... از الگوها تشکیل شدهﺍند.
اما الگو. واﮊهﺍی که در طول مطالعهﻯ کتاب، بارها با آن برخورد ﻣﻰکنیم. الگو در این کتاب، مجموعهﺍی از روابط و نسبتﻫﺎست، بین اجزای یک چیز، و آن چیز هویت‌ش را از آن الگو ﻣﻰگیرد؛ و اجزای‌ش نیز خود مجموعهﺍی از روابط و نسبتﻫﺎ هستند. هر بنا، هر شهر و هر محصولِ فرآیند طراحی نیز از الگوها ساخته ﻣﻰشود؛ پس زبان الگو وارد بحث ﻣﻰشود؛ برای ساخت یک چیز هم به الگوها(واﮊگان) نیاز داریم، هم به قواعدی که امکان ترکیب این الگوها را فراهم کند؛ یعنی به زبان.
کریستوفر الکساندر در ضمن معرفی الگو و زبان الگو، ما را با پرسشﻫﺎیی درگیر ﻣﻰکند؛ از جمله این که چرا در برخورد با طبیعت، بناهای کهن، بناهای روستایی یا... احساس خوبی پیدا ﻣﻰکنیم؟ احساسی که در شهرهای امروزی گم شده است. انگار بعضی بناها زنده و برخ ﻣﺮدهﺍند. او در مورد زنده بودن یا نبودن بنا، شهر یا... صحبت ﻣﻰکند؛ از نظر او زنده بودن در گرو این است که نیروهای متضادی که در یک زمینه ایجاد ﻣﻰشوند، امکان آزاد شدن بیابند؛ در این صورت سیستم زنده و خودبان خواهد بود؛ و در غیر این صورت مرده و خودویرانﮔﺮ.
آن چه ﻣﻰتواند امکان آزاد شدن نیروهای متضاد موجود در یک سیستم را فراهم کند، الگو و زبان الگوست؛ یعنی زنده بودن یا نبودن یک سیستم بستگی دارد به الگوهای تشکیلﺩهندهﻯ آن؛ و نحوهﻯ ارتباط این الگوها. اگر یک زبان الگو چنین قدرتی را دارا باشد، زنده و در غیر این صورت مرده است.
این کتاب که به همت انتشارات دانش‌گاه شهید بهشتی و با ترجمه دکتر مهرداد قیومی بیدهندی خیلی وقت‌ است منتشر شده است، هنوز هم توسط بسیاری از طراحان به خصوص طراحان معمار و به خصوص‌تر دانش‌جویان معماری خوانده نشده است! برای آن‌که به خواندن راه بی‌زمان ساختن کریستوفر الکساندر بیش‌تر ترغیب شوید بد نیست بخش کوتاهی از کتاب را نیز با هم بخوانیم:
«هر بنا یا شهری به میزانی زنده است که به راه بیﺯمان ملتزم باشد.
راه بیﺯمان روندی است که نظم را فقط از خود ما برﻣﻰآورد؛ این روند اکتسابی نیست، بلکه اگر ما بگذاریم، خود روی ﻣﻰدهد. ...
برای یافتن راه بیﺯﻣﺎن نخست باید کیفیت ﺑﻰنام را بشناسیم.
یک کیفیت محوری وجود دارد که مبنای اصلی حیات و روح هر انسان، شهر، یا طبیعت بکر است. این کیفیت عینی و دقیق است، اما ﻧﻤﻰتوان نامی بر آن گذاشت. ...»
راه بی زمان ساختن کتابی است فلسفی با مثالﻫﺎی معماری؟ یا کتابی است معماری با مثالﻫﺎی فلسفی؟ مبانی نظری این کتاب ریشه در کجا دارد؟ پوزیتیویسم؟ بودیسم؟ تائوئیسم؟ ...؟ بخوانید و خود به جواب برسید.

نظرات (۱۰)

سلام .. من هیچ یک از سازه های معماری کریستوفر الکساندر رو پیدا نکردم در حالیکه ۲۰۰ سازه داره تو مکزیک و ژاپن و امریکا.. چطوری میتونم لیست این سازه هارو پیدا کنم تو کتاب هاش ذکر شده ؟؟ ممنون میشم راهنماییم کنین 
سلام
سایت یا لینکی که پی دی اف این کتاب و داشته باشه سراغ دارین؟
یانون‌دیزاین:
سلام، این کتاب توسط نشر یا نشرهای خاصی ترجمه و چاپ شده و بعیده که نسخه‌ی پی دی اف فارسی ازش باشه

بدون اغراق بگم،بهترین کتابی است که تا این زمان در مورد معماری و رسالت معمار خوندم....هر خط و هر صفحه ی این کتاب با عشق نوشته شده و فقط با عشق درک میشه ....این گنجینه رو با عشق بخونید لطفا

با سلام
مدتی پیش و البته پس از خواندن کتاب نظریه ای برترکیب فرم که برگرفته از رساله دکتری الکساندر بود خواندن این کتاب را شروع کردم اما درچندقسمت بنظرم آمد که چرا آنرا ادامه دهم نه اینکه مطلب ارزش خواندن نداشته باشد بلکه به علت دم دست بودن اصل مطلب وگیج کنندگی ندیدن آن
بنظرم یک استاد ریاضی و منطق درآن کتاب به یک فیلسوف شهودگرا دراین کتاب تبدیل شده و اگر آن کتاب را یک نگاه اجمالی بندازید خواندن این کتاب راحتتر است
مقدمه دکترحجت آنجا که می گوید فعل معماری مستلزم ساختن ظرفی برای زندگی است چندان بی ارتباط با مطالب این کتاب نیست
در سالهای قبل از انقلاب در دانشگاه تهران شاهد فعالیتهای گروهی نه تنها میان دانشجویان معماری بلکه میان ایشان وسایرگرایش های هنری از جمله سینما و مستندسازی بودیم افسوس که بعدازانقلاب فرهنگی این ارتباطات رفته رفته ضعیف شد و دیگر کمتر میبینیم که مثلا گروهی از دانشگاه به شین آبادبرود فیلمی تهیه کند این فیلم احساسی بیافریند که یک دانشجوی معماری از آن فرمی ایجاد کند واین فرم جامعه را متوجه عمق فاجعه کند بلکه این صداسیماست که به فراخور حال خود تصمیم میگیرد چه کند
البته مقام زحمات دانشجویان معماری در اعتلای دانش ساختمان وهنرشان در طراحی محفوظ است لیکن بیشتر فردی و منزوی شده شاید این هم به قول کتاب خانم اعتضادی در شهرسازی قرن بیستم در توجیح انزوای هنرمدان اثر جامعه پس از جنگ است کم کم باید از این رخوت خارج شد ومجله وسایت های معماری که امروزشاهدگسترش آن هستیم نشانه ای از همین خروج است
 • الهام عربی
 • میدونم . دانشگاه بودجه نداره. حقوق اساتید را به سختی می تواند بدهد چه برسه به برنامه های اضافی.
  همین سالن همایش می توانید کنفرانس ها ورکشاپ ها و نمایشگا هایی برگزار کنید هم درآمدی کسب کنید هم یک عده از این محافل بهره مند شوند.
  الان دکتر قبادیان ورکشاپ معماری پایدار برگزار می کند 400 تومن واسه 3 روز قطعا این فعالیت ها می توانید در دانشگاه انجام دهید .
  کلی از بچه های نقاشی و مجسمه سازی و گرافیک و .. از دانشگاه خودمون میشناسم آرزوشونه کارهاشونو بفروشن خیلی راحت با برگزاری نمایشگاه ها ی این جوری هم  می توانند دانشجویان در آمد داشته باشند هم دانشگاه فعال شود و کلی افراد از این محافل مستفیذ شوند.
  متاسفانه پول در آوردن و پول سازی را در دانشگاهها یاد نمی دهند و بچه های هنر بی پولترین ها هستند.


 • الهام عربی
 • بله حق با شماست اما انتقاد تون اگر شکلی منطقی تر و منصفانه تر بود بیشتر جواب می داد. 
  میتونستین بگین طبق قوانین مسابقات باید این موارد رعایت می شد که همه تفهیم شن .

  برای دانشگاه هم ، افراد به تنهایی کاری نمی توانند انجام دهند من تنهایی چه جوری همایش برگزار کنم؟ چه جوری ورک شاپ برگزار کنم؟ این کامنت رو گذاشتم بدونین من و دوستانم دوست داریم با همکاری هم کمک کنیم به این روند. به اتفاقات بزرگ در دانشگاه.
  میبنم شما مسابقه برگزار می کنید یک سری نشست برگزار می کنید یک مجله اینترنتی دارید خوب حمایت می شوید از طرف دانشگاه . ولی خیلی کم هست این کارها خیلی هنوز جا داره برای تلاش و اینکه کانونی از دانش آموختگان هنر جمع شویم کارهایی انجام بدهیم.
  یانون‌دیزاین:
  مجموعه فعالیت هایی که ذکر کردین تا کنون یک ریال و حتی یک لبخند از سوی دانشگاه هنر حمایت نشدن
  .  تنها در مورد  حلقه هنر دانشگاه هنر اجازه برگزاری در سالنش رو داد که اگر هم نمی‌داد از طرف دانشگاه های هنری دیگه درخواست کم نداشتیم....... 
  همین مجله و این مسابقات یک حرکت کاملا خصوصی و فردی  بوده که از یک وبلاگ نویسی ساده شروع شد و کم کم مستقرتر شد. 
 • الهام عربی
 • سلام.
  فکر میکنم 3 هفته پیش دانشکده هنرهای زیبا همایشی برگزار شد برای بررسی مسابقه معماری یادمان شمس.
  در اونجا مشخص شد یک سری قوانین مشخص وجود دارد برای مسابقات معماری.
  تا حدودی حق با شما بود در مورد مسابقه بنیاد آسمان ظاهرا ضوابط مسابقات رعایت نشده بود در فراخوان مسابقه و به اعتراض عده ای از بزرگان کمی اصلاحات انجام شد.
  به هر  حال اگر اعتراض شما به این مسابقه با استدلال قوی تری اعلام می شد شاید موضع گیری های عده ای مثل من را در پی نداشت.
  و یک تاسف خیلی بزرگ دارم برای همه ی دانشگاه هنری ها که هر روز کوچک و کوچک و بی صدا تر می شوند.
  نه کتابی نه مقاله ای نه همایشی نه مسابقه ای نه جنبشی نه حرکتی از جانب این دانشگاه و بچه ها نمیبینم.
  یک دانشگاه آزد واحد یک شهر کوچک کلی سر و صدا می کند اما دانشگاه هنر ....
  یانون‌دیزاین:
  خوش‌حالم که انتقاد یانون‌دیزاین فهم شد... 
  به عقیده من نباید همیشه منتظر انتقاد این به اصطلاح بزرگان شد. ما همه در اصلاح ساختارها به قدر خودمون وظیفه داریم.... هرکس به زبانی

  مساله ای که در مورد بچه‌های دانشگاه هنر فرمودین فکر کنم خیلی مربوط به افراد باشه و کمتر دخلی به اسم دانشگاه داره

  salam.man alan shadidan be file pdf'e in ketab niaz daram.mishe loft konid age emkanesh hast email konid ?

   

  یانون‌دیزاین:
  :) 
  انتظارات جالبی دارید ! 
  این یک کتاب رسمیه که در بازار کشور توسط ناشر به چاپ رسیده و اصولا پی‌دی‌اف او رو هم باید خود ناشر در صورت صلاح‌دید منتشر کنه.
  pdf کتاب نزد ما نیست.
  سلام
  حالا کلا جدای از موضوعش که شما خوب در موردش توضیح دادید، این کتاب یه مقدمه ی معروف داره که نوشته دکتر حجت هستش .
  ولی نمیدونم اون مقدمه چه ربطی به موضوع این کتاب داره !
  ممنون از شما بابت طرح موضوع.
  سلام من یه قالب وردپرس دارم شما قادر هستید تبدیلش کنید به وردپرس ، من حاظرم هزینه اونو پرداخت کنم ، ممنون میشم قبول کنید این کار را برای من انجام دهید
  یانون‌دیزاین:
  فکر کنم اشتباه گرفتید.  یانون‌دیزاین یک مجله الکترونیکی طراحی و هنره نه یک گروه طراحی وبسایت.  برای این کار لازمه با دوستان طراح وب ارتباط برقرار کنین. 

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی